O autorze

Weronika Rochacka

Artykuł

Artykuł ukazał się w numerze 32 (III/2009) kwartalnika 2+3D

Ilustracje

Opakowania

Jak działa Design Council?

Weronika Rochacka, 3 października 2013

Artykuł archiwalny

„A co to właściwie jest Design Council?” – to pytanie słyszę dość często zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Z jednej strony Design Council to instytucja ciesząca się dużym poważaniem w kręgach specjalistów związanych z wzornictwem na całym świecie, z drugiej – nawet projektanci na Wyspach nie zawsze do końca wiedzą, jakie jest spektrum jego działania. Warto więc przybliżyć profil instytucji, która wyznacza tory rozwoju dizajnu, i to na skalę światową.


Historia w pigułce
Design Council, czyli Rada Wzornictwa, została powołana do życia w 1944 roku (zaledwie sześć lat później powstał w Warszawie Instytut ­Wzornictwa Przemysłowego). Funkcjonowała wówczas jako Council of Industrial Design, a jej głównym zadaniem była promocja i poprawa poziomu wzornictwa brytyjskich produktów. Walnie przyczyniła się do dwóch spektakularnych wystaw: „Britain Can Make It” (1946) oraz „Festival of Britain” (1951). Obie odegrały istotną rolę w powojennej historii brytyjskiej kultury i gospodarki.

W 1956 roku na Haymarket w Londynie otworzono Design Centre ze słynnym sklepem i kafejką. Instytucja zajmowała się wówczas organizacją wystaw, bezpośrednią współpracą z przemysłem, działalnością wydawniczą oraz sprzedażą komercyjną. Stało się to modelową strukturą, adaptowaną przez organizacje na całym świecie.

Nazwa „Design Council” pojawiła się na początku lat siedemdziesiątych. Przez dwie dekady instytucja rozrosła się do imponujących rozmiarów, zatrudniając 200 osób i prowadząc również oddziały regionalne. Zaczęły pojawiać się wówczas głosy, że w takim kształcie Design Council zaczyna się biurokratyzować i traci kontakt z projektantami. 

W 1994 roku sir John Sorrell, ówczesny przewodniczący Rady, przedstawił raport na temat przyszłości instytucji. Tzw. Raport Sorella zakładał dość radykalne zmiany organizacyjne. Utworzono małą, dynamiczną jednostkę o przejrzystej strukturze, z zespołem liczącym około 40 osób. Zaprzestano bezpośredniej współpracy z producentami, działalności wydawniczej i handlowej. Nowe zadania koncentrowały się wokół doradztwa i lobbingu w rządzie, z nadrzędnym celem „inspirowania najbardziej efektywnego wykorzystywania potencjału brytyjskiego dizajnu w kraju i na świecie”. Reforma zbiegła się w czasie ze zmianą rządu i nową polityką kulturalną Tony’ego Blaira „Creative Britain”. Na początku nowego tysiąclecia wzornictwo miało do odegrania istotną rolę w umacnianiu pozycji Wielkiej Brytanii jako pioniera kreatywności.

Design Council w obecnej formie jest organizacją strategiczną wspierającą brytyjski rząd w jak najefektywniejszym wykorzystywaniu wzornictwa w rozwoju gospodarczym. Działanie instytucji koncentruje się wokół kilku głównych programów, obejmujących wpływ szeroko rozumianego dizajnu na biznes, społeczności lokalne, sektor publiczny czy edukację. W tej chwili zespół liczy około 70 osób, łącznie ze specjalistami od marketingu, komunikacji, badań, relacji z rządem, menadżerami projektów oraz z obsadą małego studia graficznego.


Programy
„Designing Demand” to flagowy program Design Council, który stał się modelem dla podobnych inicjatyw na świecie, m.in. „Zaprojektuj Swój Zysk” prowadzonego przez IWP. Główną ideą programu jest stworzenie platformy dialogu pomiędzy biznesem i projektantami oraz pomoc dla firm w opracowywaniu bardziej innowacyjnych, konkurencyjnych i dochodowych rozwiązań. Podczas szkoleń menadżerowie wypracowują umiejętności potrzebne do dobrego posługiwania się wzornictwem, m.in. analizując sposoby współpracy z dizajnerami czy metody prowadzenia projektów (design management)1.

Z kolei dziesięcioletni program „Designs of the times” (Dott) koncentruje się na słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach Wielkiej Brytanii. W 2007 roku była to północno‑wschodnia Anglia z głównym ośrodkiem w Newcastle, teraz festiwal odbędzie się w Kornwalii. Poprzez szereg akcji, spotkań, warsztatów i projektów „Dott” stara się pokazać, jak „myślenie dizajnem” (design thinking) może wpłynąć na zmianę warunków życia danej ­społeczności. W 2007 roku zorganizowano m.in. „Eco Design ­Challenge” – konkurs dla szkół, których uczniowie przez dobę zbierali informacje na temat zużycia energii, wody czy dojazdu do szkoły (transport miejski? samochód? rower?…) i na tej podstawie plano­wali konieczne zmiany. Projekt „Alzheimer100” miał wskazać sposoby rozwiązania na poziomie lokalnej społeczności codziennych problemów osób cierpiących na tę chorobę. „Urban Farming”, czyli program popularyzacji uprawy rodzimych odmian warzyw i owoców, skierowany był na wzmocnienie lokalnej produkcji rolnej i obniżenie poziomu tzw. food miles, a więc ograniczenie negatywnych następstw transportu żywności z odległych zakątków świata. Wszystkie te projekty pokazują, jak może wyglądać lokalna społeczność, funkcjonująca na zasadach współpracy, włączająca dizajn do swoich kluczowych działań i dbająca o wszechstronnie rozumiane zrównoważenie (­sustainability). Współczesna utopia, ale – jak widać – możliwa do zrealizowania2.

Do nowszych przedsięwzięć Design Council należy również ścisła współpraca z sektorem publicznym. Program obejmuje obecnie trzy główne projekty:

—    „Design Out Crime” – skupiony na roli wzornictwa w zapobieganiu przestępczości, z głównym założeniem, że projektanci muszą być bardziej kreatywni niż przestępcy. Działania koncentrują się m.in. wokół szkół (jak unikać tworzenia przestrzeni sprzyjających aspołecznym zachowaniom), pubów i klubów (jak ograniczyć przestępczość w związku ze spożyciem alkoholu) oraz na tzw. gorących produktach (np. jak ograniczyć stopień kradzieży iPodów i telefonów komórkowych).
—    „Design Out Bugs” – podjęty we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, ma na celu zredukowanie poziomu infekcji w środowisku szpitalnym. 37 agencji projektowych przedstawiło swoje pomysły na tanie, łatwe do utrzymania w czystości i proekologiczne wyposażenie szpitali. Prototypy najlepszych rozwiązań są obecnie testowane przez lekarzy, pielęgniarki i – co istotne – przez samych pacjentów.
—    „Public Services by Design” – inspirujący innowacyjne podejście do usług oferowanych przez sektor publiczny. Jego głównym założeniem jest pomoc w kreowaniu przedsięwzięć efektywnych nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również społecznym, dzięki podmiotowemu traktowaniu petenta, a w tym przypadku już raczej „klienta”.
Z kolei kampania „Good Design Practice”, prowadzona przez dział edukacji Design ­Council we współpracy z innymi organizacjami związanymi z dizajnem i kształceniem, ma na celu zarówno podniesienie świadomości, czym jest dobre wzornictwo, jak i propagowanie innowacyjnego podejścia do edukacji na każdym poziomie – od szkół podstawowych, przez szkoły średnie, uniwersytety, aż po kursy doskonalenia zawodowego. 

 

Promocja dizajnu
Głównym kanałem komunikacji Design Council pozostaje strona internetowa, na której można znaleźć informacje o projektach, relacje ze spotkań i konferencji, studia przypadków, wypowiedzi znanych osobistości ze świata wzornictwa, ­biznesu i polityki. To cenne źródło wiedzy o tym, czym naprawdę jest szeroko rozumiany dizajn i w jaki sposób może być efektywnie i etycznie wykorzystywany na wielu płaszczyznach. Znajdują się tam również artykuły na temat współpracy firm z projektantami (np. jak napisać dobry brief), wykaz metod projektowania czy inne pożyteczne narzędzia analityczne, jak np. model double diamond, pokazujący najważniejsze etapy procesu projektowania.

Rdzeniem działalności Design Council jest myślenie o projektowaniu jako złożonym procesie, „pasji do ulepszania”, które w przeciwieństwie do czysto powierzchownego stylingu, na pierwszym miejscu stawia końcowego odbiorcę. Wieloletnie doświadczenie pokazuje wyraźnie, jaki wpływ może mieć dobry i przemyślany dizajn na stymulację innowacji i kreatywności, w pozytywny sposób „nakręcając” kulturę i ekonomię. Obecnie jednym z głównych zadań Design Council, obok popularyzowania wiedzy płynącej z realizowanych programów, jest analiza możliwości wykorzystania efektywnego projektowania do przezwyciężenia światowego kryzysu ekonomicznego. Wyzwanie godne dizajnu XXI wieku3.


1.   W 30. numerze 2+3d opisywałam historię rodzinnej firmy Challs, która dzięki interwencji „Designing Demand” poprawiła wyniki sprzedaży o 35 procent. Więcej informacji o programie i jego efektach można znaleźć na stronie Design Council oraz www.designingdemand.org.uk
2.   Więcej informacji na stronie www.dott07.com
3.   „Good Design Plan” – trzyletnia strategia Design Council na lata 2008–2011; dokument dostępny na stronie www.designcouncil.org.uk/en/Design‑Council/3/Publications

        Ilustracje © Design Council

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj